NAME
Roll NO.
Year
NAME OF SCHOOLS
Zahid Fayaz 20141 2019-20 R.K. Mission,Deoghar
Ram Pratap 20128 2019-20 R.K. Mission,Deoghar
Vinayak Priyadarshi 20128 2019-20 R.K. Mission,Deoghar
Alok Kumar Gupta 20083 2019-20 R.K. Mission,Deoghar
Rishu Yadav 607672 2019-20 Rashtriya Military Schools
Anju Kumar 607178 2019-20 Rashtriya Military Schools
Vishal Kumar 607200 2017 Rashtriya Military Schools
Aayush Kumar 607132 2019-20 Rashtriya Military Schools
Mayank Kumar 637778 2019-20 Sainik Schools ,Kodagu
Satyam Kumar Sharma 637913 2019-20 Sainik School, Gopalganj
Kaushik Kumar Singh 637754 2019-20 Sainik School, Gopalganj
Harshit Kumar Upadhyay 637740 2019-20 Sainik School, Bijapur
Alok Kumar Gupta 637612 2019-20 Sainik School, Gopalganj
Piyush Kumar Singh 637818 2019-20 Sainik School, Gopalganj
Aaditya Raj Yadav 637553 2019-20 Sainik School,Gopalganj
Abhitesh Kumar 624810 2019-20 Sainik School, Bhubaneshwar
Abhishek Kumar 624808 2019-20 Sainik School, Bhubaneshwar
Gaurav Singh Dhoni 637727 2019-20 Sainik School,Jhunjhunu
Aayush Kumar Yadav 637562 2019-20 Sainik School,Gopalganj
Anuj Kumar 637653 2019-20 Sainik School,Gopalganj
Ritik Kumar 637871 2019-20 Sainik School,Gopalganj
Abhinav Kumar 637570 2019-20 Sainik School,Gopalganj
Shubhanshu Kumar 637942 2019-20 Sainik School,Gopalganj
Aditya Raj 667107 2019-20 Sainik School,Korukonda
Aadarsh Kumar Singh 669441 2019-20 Sainik School,Gopalganj
Jaynit Kumar 637750 2019-20 Sainik School,Gopalganj
Vishal Kumar 637987 2019-20 Sainik School ,Balachadi
Shashwat Singh 637927 2019-20 Sainik School,Gopalganj
Abhinav 637569 2019-20 Sainik School,Gopalganj
Sanket Kumar 637908 2019-20 Sainik School,Gopalganj
Vinayak Priyadarshi 637981 2019-20 Sainik School,Gopalganj
Ram Pratap 637853 2019-20 Sainik School,Bijapur